C C C C A+ A A- X

Политика за защита на личните данни

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПРИЛАГАНА В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – КЪРДЖАЛИ

 

 

Настоящата информация е изготвена в съответствие с изискванията за информираност по чл.13 и чл.14 от Общ регламент относно защита на личните данни за извършваните от Административен съд - Кърджали дейности по обработването на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата и начинът, по който може да се упражнят, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), а също и в други правни актове на Европейския съюз и в законодателствата на неговите държави членки.

 

1. Данни за администратора и за контакт с него.

 

Административен съд – Кърджали е администратор на личните данни, които се обработват при или във връзка с осъществяване на възложените му от закона правомощия, по повод дейността на съда и за изпълнението на договори, по които съдът е страна.

Седалище и адрес на управление: град Кърджали, ул „Булаир“ №12. На този адрес може да изпращате по пощата искания до Административен съд – Кърджали като администратор на данни или лично да подадете исканията си в Регистратурата на съда.

Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: kardzhali-adms@justice.bg или да изпращате по факс: 0361/68000.

 

2. Категории лични данни, цели и основания, на които се обработват в Административен съд – Кърджали.

 

Административен съд – Кърджали обработва лични данни за постигане на следните цели, които отразяват и основанията за тяхното обработване.

2.1. Дейности по обработване на лични данни свързани с изпълнение на правомощията на Административен съд – Кърджали и спазване на законови задължения, които произтичат за администратора на лични данни (на основание чл.6, пар.1, букви „в“ и „д“ от Общия регламент относно защитата на данните).

За тази цел се обработват лични данни:

·         на лица /страни и техни процесуални представители/, които сезират съда с молби, жалби, предложения и други искания с цел тяхното индивидуализиране. С оглед естеството на искането това са данни, свързани с физическата идентичност, икономическата идентичност, данни, свързани с присъди и/или данни относно здравословното състояние. Използването на данните за съответните лица е за служебни цели, които служат за изпращане на призовки, съдебни книжа и друга кореспонденция, свързана с входящи и изходящи документи по повод движението и обработването на съдебните дела.

·         на вещи лица, назначени по образуваните в Административен съд – Кърджали дела. Това са данни, свързани с физическата идентичност, както и данни и свързани по повод изплащане на техните възнаграждения.

2.2. Дейности на администрацията по обработване на лични данни свързани с управление на човешките ресурси и финансово-счетоводна отчетност (на основание чл.6, пар. 1, буква “в“ от Общия регламент относно защитата на данните).

За тази цел се обработват лични данни на кандидатите за работа, на магистрати и съдебни служители в Административен съд – Кърджали и на субекти, изпълнители по договори. Обработваните категории данни включват данни относно физическата, социалната, семейната и икономическата идентичност, данни за съдебното минало, както и за здравословното състояние на лицата. Използването на личните данни е с цел изпълнение на произтичащите законови задължения във връзка с правоотношенията на лицата и постигане на финансова отчетност.

Доколкото във връзка с изпълнението на договорите се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в специален закон.

Личните данни не се използват повторно за несъвместими цели. Обработването им се свежда до целите, за които данните се събират, както и за целите на архивирането в обществен интерес, научни и исторически изследвания и статистически цели.

2.3. Дейности по обработване на лични данни по  Закона за достъп до обществена информация (на основание чл.6 пар.1, букви „в“ и „д“ от Общия регламент относно защитата на данните).

За тази цел се обработват лични данни на заявителите по ЗДОИ. Във връзка с обработването на исканията по този закон, се обработва информация за отделни субекти на данни, в която може да се съдържат данни за физическа, икономическа, социална или друга идентичност на отделни лица. Административен съд – Кърджали предоставя такава информация само и доколкото тя отговаря на целите на закона.

2.4. Дейности по обработване на лични данни по  ЗЗКИ (на основание чл.6 пар.1, букви „в“ и „д“ от Общия регламент относно защитата на данните).

За тази цел се обработват лични данни на страни в процеса – физически лица и техните процесуални представители. Обработваните категории данни включват данни относно физическа идентичност, данни, необходими във връзка с конкретно дело – възможни: здравен статус, имотно състояние, образование и др.

2.5. Дейности по обработване на лични данни по  ЗПКОНПИ (регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ): (на основание чл.6 пар.1, букви „в“  от Общия регламент относно защитата на данните).

За тази цел се обработват лични данни на съдебните служители съгласно §2, ал.1 от ДР на  ЗПКОНПИ. Обработваните категории данни включват трите имена, месторабота, длъжност, контролно число на декларацията, както и публичната част за интереси по силата на § 2, ал.3 от ДР на  ЗПКОНПИ. Използването на личните данни е с цел изпълнение на произтичащите законови задължения, във връзка с поддържане на публичен регистър в интернет на подадените декларации на съдебните служители.

2.4. Видеонаблюдение.

В Административен съд – Кърджали се извършва видеонаблюдение с охранителна цел. Записите от техническите средства за видеонаблюдение се съхраняват в регистър “Видеонаблюдение” в срок от един месец, след изготвянето им. Достъп до данните имат определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения.

 

3. Категории получатели на лични данни извън Административен съд – Кърджали.

 

Административен съд – Кърджали разкрива лични данни на трети страни и получатели само, ако те имат законово основание да ги получат. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай, според законовото им основание да получат данни.

 Категориите получатели могат да бъдат:

·     държавни органи в съответствие с техните правомощия;

·     банки, при възникнало законово или договорно задължение;

·     пощенски и куриерски доставчици при адресиране на кореспонденция до физически или юридически лица.

 

4. Срок на съхранение на данните.

 

Като администратор на данни Административен съд – Кърджали обработва данни за период с минимална продължителност, съгласно целите за обработка и предвидените в действащото законодателство срокове.

 

5. Права на физическите лица – субекти на данни.

 

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията на Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

5.1. Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от администратора;

5.2. Право на коригиране на неточни или непълни данни;

5.3  Право на изтриване („правото да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събирани и други);

5.4. Право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

5.5. Право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

5.6. Право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;

5.7. Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен;

 

Горните права може да упражните чрез отправено искане до Административен съд – Кърджали писмено или по електронен път, което следва да е конкретно. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на Административен съд – Кърджали.

 

6. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни или до съда.

 

Ако считате, че Вашите права по Общия регламент относно защитата на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до съответния административен съд.

 

7. Липса на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включващо профилиране.

 

В Административен съд Кърджали не се прилага автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

 

8. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

 

Административен съд Кърджали не предава личните данни в трети страни или международни организации.

 

9. Значение на предоставените личните данни.

 

Административен съд – Кърджали обработва Вашите лични данни, като задължително изискване за изпълнение на правомощията му и законови задължения. Непредоставянето на личните Ви данни в тези случаи препятства възможността за предприемане на действия по Ваши искания.

 

10. От какви източници получаваме лични данни.

 

Обработваните от Административен съд – Кърджали лични данни се предоставят от физически или юридически лица, за които се отнасят, в предвидените от нормативен акт случаи.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация