C C C C A+ A A- X

Вещи лица

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – КЪРДЖАЛИ, ЗА 2023 г.

 

Издаден от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 9 от 27.01.2023 г.

 

Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

 

СПИСЪК

 

на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Кърджали, за 2023 г.

 

 

 

 

1.КЛАС "КРИМИНАЛИСТИЧНИ ЕКСПЕРТИЗИ"

Димитър Милев Петров, криминалистични изследвания на почерк и документи.

Иво Бончев Чолаков, криминалистични експертизи на писмени доказателства; разрешение за достъп до класифицирана информация ниво "Секретно".

Мирослав Димитров Саханджиев, криминалистични експертизи на писмени доказателства; почерк и техническо изследване на документи.

Николай Недялков Яръмбойков, криминалистични изследвания на почерк и документи.

2. КЛАС "СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКИ ЕКСПЕРТИЗИ"

Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация.

Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация.

Николай Димитров Маринов, съдебна медицина.

 2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход

Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация; експертиза по писмени данни.

Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация.

 2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек

Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация; ДНК профил от биологичен материал; експертиза по писмени данни.

Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация; ДНК профил от биологичен материал.

3. КЛАС "СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА ПСИХИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ"

Белин Георгиев Илчев, психиатрия, съдебна психиатрия, здравен мениджмънт.

Николинка Здравкова Узунова, психиатрия.

Татяна Маринова Дикова, клинична психология; ранна диагностика на когнитивните нарушения; работа с Минесотски многофакторен личностен въпросник – 2 (MMPI-2), и Минесотски многофакторен личностен въпросник за изследване на юноши (MMPI-А).

4. КЛАС "СЪДЕБНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ"

Адлен Шукри Шефкет, икономист, финанси.

Гергана Делчева Добруджалиева, счетоводна отчетност.

Гергана Ленкова Георгиева, счетоводство и анализ.

Димитрия Георгиева Чакърова, счетоводна отчетност.

Диана Христова Янева, макроикономика.

Добринка Атанасова Перчинска, счетоводна отчетност.

Иван Димов Назъров, Кърджали, икономика и търговия, лицензиран оценител на недвижими имоти.

Изабела Константинова Николова, икономист, оценител на недвижими имоти.

Катя Аргирова Станкова, счетоводна отчетност.

Любомира Атанасова Сендова, счетоводство и контрол; икономика и управление на индустрията.

Мариана Димова Ангелова, Димитровград, маркетинг и планиране; икономическа педагогика; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни; разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Строго секретно".

Марчела Белева Милинова, счетоводна отчетност.

Огнян Николов Бюлбюлев, икономист-счетоводител, банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти; експерт-оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.

Петя Васкова Ангелова, икономист-счетоводител.

Светлана Сашева Карамфилова, счетоводство и контрол.

5. КЛАС "СЪДЕБНИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ"

 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза

Инж. Валентин Иванов Вълчев, двигатели с вътрешно горене.

Инж. Георги Ставров Ставров, транспортно строителство – пътища и мостове, строителен инженер по транспортно строителство, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Секретно".

Николай Василев Дачев, инженер-геолог по проучване на полезни изкопаеми.

 5.2. Съдебна автотехническа експертиза

Инж. Валентин Иванов Вълчев, двигатели с вътрешно горене; организация и безопасност на движението.

Вълчо Димитров Димитров, автомобилен транспорт, трактори и кари, лицензиран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.

Георги Димитров Тонков, транспортна техника и технологии, автотехнически експерт, машинно инженерство – автомобилна техника.

Инж. Георги Атанасов Стоянов, автотехническа експертиза, локомотивен машинист на дизелови и електрически локомотиви, машинен оператор на транспортно-технологична машина – ГТЛ.

Илиян Ванков Николов, анализ и механизъм на ПТП, експерт-оценител на МПС.

Мариана Димова Ангелова, маркетинг и планиране; икономическа педагогика; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни; разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Строго секретно".

Николай Александров Савов, автотехнически експерт.

Огнян Николов Бюлбюлев, икономист-счетоводител, банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти; експерт-оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.

 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза

Инж. Пенчо Йорданов Стоев, машинен инженер по технология на машиностроенето, лицензиран оценител на търговски дружества, недвижими имоти, машини и съоръжения.

 5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза

Васил Георгиев Тодоров, компютърен специалист.

 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза

Благовеста Ангелова Янева-Стойчева, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство (ПГС), лицензиран оценител на недвижими имоти и на машини и съоръжения.

Веска Вълкова Димитрова, Кърджали, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти.

Веско Стоянов Христов, промишлено и гражданско строителство (ПГС).

Инж. Виолета Цветанова Тунч, инженер – строител, строителство на сгради и съоръжения.

Георги Тодоров Илиев, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство (ПГС).

Донка Иванова Андонова-Савчева, строителен инженер – пътно и мостово строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.

Емил Атанасов Янев, промишлено и гражданско строителство-технология, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

Златка Любчова Арсова, икономист в строителството.

Инж. Димитрия Иванова Димитрова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.

Лиляна Василева Вълчева, строителен инженер по хидротехническо строителство.

Мариана Димова Ангелова, маркетинг и планиране; икономическа педагогика; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни; разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Строго секретно".

Митко Филипов Колев, строителен инженер по транспортно строителство.

Наташа Димитрова Петрова, архитектура.

Николай Василев Дачев, инженер-геолог по проучване на полезни изкопаеми.

Инж. Румяна Михайлова Видинска, промишлено и гражданско строителство – конструкции.

Стефан Георгиев Събев, икономист по строителството; строителен консултант в инвестиционното проектиране; строителен надзорник в строителния процес; оценител на търговски предприятия и вземания; оценител на земеделски земи и трайни насаждения.

Татяна Ангелова Янева, строителен инженер – промишлено и гражданско строителство.

Хубена Иванова Салджиева, архитектура.

 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза

Инж. Валентин Иванов Вълчев, двигатели с вътрешно горене; оценка на машини и съоръжения.

Инж. Георги Атанасов Стоянов, оценка на машини и съоръжения.

Илиян Ванков Николов, анализ и механизъм на ПТП, експерт-оценител на МПС.

6. КЛАС "СЪДЕБНО-БИОЛОГИЧНИ ЕКСПЕРТИЗИ"

Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

7.КЛАС "ЕКСПЕРТИЗИ НА МАТЕРИАЛИ, ВЕЩЕСТВА И ИЗДЕЛИЯ"

 7.1. Съдебно-химическа експертиза

Мая Иванова Кичева, определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алхокол и други биологични проби и обекти, състав на хранителни продукти.

8. КЛАС "СЪДЕБНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЕКСПЕРТИЗИ"

 8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

Николай Христов Бургуджиев, ветеринарна медицина.

 8.2. Съдебно-агротехническа експертиза

Калин Йовчев Симеонов, инженер-агроном.

10. КЛАС "ОЦЕНИТЕЛНИ ЕКСПЕРТИЗИ"

Благовеста Ангелова Янева-Стойчева, лицензиран оценител на недвижими имоти и на машини и съоръжения.

Инж. Валентин Иванов Вълчев, оценка на машини и съоръжения.

Веска Вълкова Димитрова, лицензиран оценител на недвижими имоти.

Вълчо Димитров Димитров, лицензиран оценител на недвижими имоти и машини и съоръжения.

Донка Иванова Андонова-Савчева, лицензиран оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.

Емил Атанасов Янев, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

Илиян Ванков Николов, анализ и механизъм на ПТП, експерт-оценител на МПС.

Изабела Константинова Николова, оценител на недвижими имоти.

Мариана Димова Ангелова, оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни.

Огнян Николов Бюлбюлев, експерт-оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.

Стефан Георгиев Събев, оценител на търговски предприятия и вземания; оценител на земеделски земи и трайни насаждения.

11. КЛАС "ДРУГИ СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ"

Ангерина Георгиева Бабунска, здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация, молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици; определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, вкл. генномодифицирани организми (ГМО) с молекулярно-генетични методи; експертиза по писмени данни.

Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация.

Стефан Георгиев Събев, професионален бакалавър по разработване на полезни

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация